Research Library of the Polish Composers' Union

Logo of the Research Library of the Polish Composers' Union
Polski
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

About our library

regulations

Logo of the Library

Logo of the Library

The English version of this section is not ready yet. We apologise for the inconvenience. Please contact us to get the detailed information about rules and procedures.

I. Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich, prowadzona jest przez Związek Kompozytorów Polskich zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Na mocy decyzji z dnia 29 czerwca 2020 r. Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Biblioteka uzyskała status biblioteki naukowej. Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego z 13 grudnia 2021 roku Biblioteka została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

II. Misją Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich – Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC jest działanie na rzecz promocji i upowszechniania muzyki polskiej w kraju i za granicą, bezustanne dokładanie starań, by godnie i z pożytkiem dla kultury i nauki oraz jej twórców i odbiorców realizować funkcje biblioteki naukowej działającej w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

III. Zgodnie z misją Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich udostępnia swoje zbiory oraz informacje wszystkim zainteresowanym, bez żadnych ograniczeń, z kraju i z zagranicy. Za udostępnianie swoich zbiorów i informacji Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich nie pobiera opłat.

IV. Zbiory i informacje udostępniane są w trybie stacjonarnym oraz w trybie zdalnym. Tryb stacjonarny obejmuje udostępnianie zbiorów do wglądu w czytelni oraz możliwość wypożyczenia niektórych kategorii materiałów na zewnątrz. Udostępnianie w trybie zdalnym odbywa się za pośrednictwem stron internetowych, w tym własnej biblioteki cyfrowej oraz innych środków komunikacji elektronicznej.

V. Zbiory i informacje udostępniane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami), wyłącznie do celów mieszczących się w kategorii dozwolonego użytku osobistego opisanego w prawie autorskim. Użytkownicy mają obowiązek brania pod uwagę ograniczeń, jakie nakłada obowiązujące prawo.

VI. Korzystanie ze zbiorów i informacji Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich wymaga podania danych osobowych, które są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celu obsługi Użytkownika, dokumentacji własnej działalności oraz w celach statystycznych wymaganych prawem.

VII. Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz jest możliwe po założeniu konta w zintegrowanym systemie bibliotecznym Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich, co jest związane z koniecznością podania danych osobowych wymaganych przez system, wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień generowanych przez system i bezpośredni kontakt mailowy i telefoniczny (w uzasadnionych przypadkach), a także z obowiązkiem bezzwłocznego aktualizowania danych osobowych w systemie w przypadku ich zmiany. Założenie konta jest bezpłatne.

VIII. Po założeniu konta w zintegrowanym systemie bibliotecznym Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich Użytkownik otrzymuje numer karty oraz dane do logowania do systemu. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze swojego konta i monitorowania stanu udostępniania, w szczególności wypożyczeń.

IX. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek o założenie konta, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu winne być potwierdzone przez opiekuna prawnego.

X. Wypożyczenie niektórych zbiorów na zewnątrz może wymagać wpłacenia kaucji zwracanej Użytkownikowi w momencie zwrotu do Biblioteki wypożyczonej pozycji. W przypadku spóźnionego zwrotu wypożyczonej pozycji wysokość zwracanej kwoty może zostać zmniejszona w stosunku do wysokości wpłaconej kaucji. Wysokość kaucji i kwot pomniejszenia określone są w osobnym dokumencie (Opłaty przewidziane Regulaminem Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich).

XI. W przypadku znaczącego opóźnienia zwrotu wypożyczonych pozycji mogą zostać naliczone dodatkowe kary pieniężne; w przypadku stałych lub powtarzających się problemów z terminowym zwrotem konto Użytkownika może zostać dezaktywowane, a Biblioteka może podjąć przewidziane prawem kroki w celu odzyskania zbiorów.

XII. Nie podlegają wypożyczeniom pozycje z księgozbioru podręcznego oraz cimelia. Z wyjątkiem szczególnych, uzasadnionych przypadków Użytkownik Biblioteki może wypożyczyć na zewnątrz maksymalnie pięć pozycji. Podczas wypożyczenia ustalany jest termin zwrotu. Po upływie ustalonego terminu należy zwrócić wypożyczoną pozycję lub dokonać prolongaty – bezpośrednio w zintegrowanym systemie bibliotecznym poprzez swoje konto, ewentualnie osobiście, telefonicznie lub mailowo.

XIII. Korzystanie ze zbiorów i informacji Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu.

Warsaw, 14.02.2023

Our history in brief

In the library room

In the library room

The Library of the Polish Composers’ Union was organised shortly after the proclamation of the Union (August–September 1945, the 1st General Assembly of the Polish Composers’ Union in Cracow).

The oldest preserved documents, dating from the late 40. of the 20th century, show from the very beginning an interesting process of organisation here not only a music library, but also a documentation and information centre, focused on Polish (especially contemporary) music.

Such a course was maintained during further decades of the library activities, and was intensified at the end of the 20th century.

As a consequence, in 1998, the Library became Poland’s representative in the International Association of Music Information Centres IAMIC.

In 2001, on the basis of the Library the Polish Music Information Centre was organised and the Polmic.pl website was launched.

In 2020, the Library got the official status of the research library (decision of the Minister of Culture and National Heritage of the 29th June, 2020).

What We Do

In the library room

In the library room

The Research Library of the Polish Composers’ Union

- collects and makes available books, periodicals, and other publications on Polish music,

- boasts Poland’s largest collection of scores by contemporary Polish composers,

- possesses a vast collection of Polish contemporary music recordings, in the form of CDs released by professional music labels, radio recordings, and its own documentation of concerts held by the PCU,

- collects and makes available the writings of Polish musicologists and music theorists,

- makes available in the reading room PCU’s archival documents concerning music life and composition in Poland after World War II,

- develops and maintains its own (Poland’s largest) database of contemporary Polish composers and their works that can be accessed online,

- is open to visitors from Poland and abroad.

Our team

Mieczysław Kominek PhD – director
Izabela Zymer – assistant director

dr Wiktoria Antonczyk PhD – (a.o.) Polmic.pl, social media
Beata Dźwigaj – (a.o.) music databases
Filip Wróblewski – (a.o.) archive material of the Polish Composers’ Union at Zbioryspołeczne.pl, printed materials, sheet music, photos
Jakub Tomczak – (a.o.) KOHA online catalogue, audiovisual materials

Our collaborators:

Aleksandra Grochólska, Mateusz Felisiak, Aleksandra Dunin – KOHA online catalogue
Agnieszka Cieślak-Krupa PhD – POLMIC digital archive (archiwumcyfrowe.polmic.pl), international projects
Anna Grygowska – graphic designer
Marcin Równicki, Jadwiga Irena Zymer – IT processes
Maria Kominek-Karolak, Tomasz Zymer – translations

Formal and financial matters:

Małgorzata Pliwka – Economical Director, Chief Accountant of the Polish Composers’ Union
Monika Weiss, Agnieszka Sasin – accountancy of the Polish Composers’ Union

OUR PATRONS

The Research Library of the Polish Composers’ Union is run in co-operation with the National Institute of Music and Dance and co-financed from the means of the Minister of Culture and National Heritage.
logo NIMiT
logo MKiDNBuilding of online catalogue of the Research Library of the Polish Composers’ Union is co-financed by the Minister of Education and Science as part of the “Social Responsibility of Science – Support for scientific libraries” programme in 2022–2024. Project's title: “Making available online the catalogue of music collections of the Research Library of the Polish Composers’ Union”.

Development of the digital library “Archiwum Cyfrowe POLMIC” (POLMIC Digital Archive) in the years 2021–2023 is co-financed by the Minister of Education and Science as part of the two-year task “Modernisation and update of web portals of the Library and Music Collection of the Polish Composers’ Union” under the “Social responsibility of science – Support for scientific libraries” programme.

In 2023–2025 the Library imprements a new project entitled “Conservation, digitalisation and making available online unique music resources of the Library of the Polish Composers’ Union” which is financed by the Minister of Education and Science of the Polish Republic as part of the 2nd “Social responsibility of science – Support for scientific libraries” government programme.

In 2023–2025 the Library carries out the project entitled „Józef Koffler – a composer from Lviv and Europe” which has been supported by the Minister of Education and Science of the Polish Republic as part of the 2nd “Social responsibility of science” – Popularisation of science” government programme.


logo MEiN

      logo programuIn 2023–2024 the Library carries out the project entitled „Konstanty Kazimierz Regamey – musician, patriot, victim of Stalinist terror” financed by the Minister of Education and Science of the Polish Republic as part of the 2nd “Science for the society” government programme.

logo MEiN

    logo programu


The new, digital inventory of the Polish Composers’ Union Files Archive was prepared and published online thanks to support of The Head Office of State Archives of the Polish Republic within the competition for a public task “Supporting the archive activity” in 2021 and 2022.


   logo NDAP


Digitalisation and making available online documents from the Archive of the Polish Composers’ Union on the zbioryspoleczne.pl website run by the Centrum Archiwistyki Społecznej have been co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Cultural Promotion Fund – a national special purpose fund.

logo MKiDN angielskie

OFFICIAL PAPERS

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 czerwca 2020 r. - nadanie naszej placówce statusu biblioteki naukowej.

Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13 grudnia 2021 r. - włączenie naszej placówki do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Sprawozdanie biblioteki naukowej z działalności w latach 2018-2021.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki w latach 2019-2023.

A LITTLE BIT MORE ABOUT US

Izabela Zymer, Polish Music Information Centre POLMIC – Library of the Polish Composers’ Union, w: Polish Music Culture Resources in Libraries and Archives, red. Stanisław Hrabia, Publishing House of the Polish Librarians’ Association, Warszawa 2018, s. 54–56.

Izabela Zymer, Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich na półmetku swojej drogi do nowoczesności. O projektach modernizacji infrastruktury i usług realizowanych w latach 2022–2023, „Bibliotekarz” 11/2023, s. 17–24.

X