Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

O bibliotece

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI BIBLIOTEKI

logo Biblioteki ZKP

logo Biblioteki ZKP

I. Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich, prowadzona jest przez Związek Kompozytorów Polskich zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Na mocy decyzji z dnia 29 czerwca 2020 r. Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Biblioteka uzyskała status biblioteki naukowej. Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego z 13 grudnia 2021 roku Biblioteka została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

II. Misją Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich – Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC jest działanie na rzecz promocji i upowszechniania muzyki polskiej w kraju i za granicą, bezustanne dokładanie starań, by godnie i z pożytkiem dla kultury i nauki oraz jej twórców i odbiorców realizować funkcje biblioteki naukowej działającej w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

III. Zgodnie z misją Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich udostępnia swoje zbiory oraz informacje wszystkim zainteresowanym, bez żadnych ograniczeń, z kraju i z zagranicy. Za udostępnianie swoich zbiorów i informacji Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich nie pobiera opłat.

IV. Zbiory i informacje udostępniane są w trybie stacjonarnym oraz w trybie zdalnym. Tryb stacjonarny obejmuje udostępnianie zbiorów do wglądu w czytelni oraz możliwość wypożyczenia niektórych kategorii materiałów na zewnątrz. Udostępnianie w trybie zdalnym odbywa się za pośrednictwem stron internetowych, w tym własnej biblioteki cyfrowej, oraz innych środków komunikacji elektronicznej.

V. Zbiory i informacje udostępniane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami), wyłącznie do celów mieszczących się w kategorii opisanego w Ustawie dozwolonego użytku osobistego. Użytkownicy mają obowiązek uwzględniania ograniczeń i ciążących na nich obowiązków, jakie nakłada obowiązujące prawo.

VI. Korzystanie ze zbiorów i informacji Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich jest możliwe po założeniu konta w zintegrowanym systemie bibliotecznym Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich, w tym wyrażeniu zgody na otrzymywanie powiadomień generowanych przez system i bezpośredni kontakt mailowy i telefoniczny (w uzasadnionych przypadkach), a także z obowiązkiem bezzwłocznego aktualizowania danych osobowych w systemie w przypadku ich zmiany. Założenie konta jest bezpłatne.

VII. Dane osobowe są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celu obsługi Użytkownika, dokumentacji własnej działalności oraz w celach statystycznych wymaganych prawem.

VIII. Po założeniu konta w zintegrowanym systemie bibliotecznym Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich Użytkownik otrzymuje numer karty oraz dane do logowania do systemu. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze swojego konta i monitorowania stanu udostępniania, w szczególności wypożyczeń.

IX. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek o założenie konta, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu winne być potwierdzone przez opiekuna prawnego.

X. Wypożyczenie niektórych zbiorów na zewnątrz może wymagać wpłacenia kaucji zwracanej Użytkownikowi w momencie zwrotu do Biblioteki wypożyczonej pozycji. W przypadku spóźnionego zwrotu wypożyczonej pozycji wysokość zwracanej kwoty może zostać zmniejszona w stosunku do wysokości wpłaconej kaucji.

XI. W przypadku znaczącego opóźnienia zwrotu wypożyczonych pozycji mogą zostać naliczone dodatkowe kary pieniężne; w przypadku stałych lub powtarzających się problemów z terminowym zwrotem konto Użytkownika może zostać dezaktywowane, a Biblioteka może podjąć przewidziane prawem kroki w celu odzyskania zbiorów.

XII. Nie podlegają wypożyczeniom materiały archiwalne, pozycje z księgozbioru podręcznego oraz cimelia. Z wyjątkiem szczególnych, uzasadnionych przypadków Użytkownik Biblioteki może wypożyczyć na zewnątrz maksymalnie pięć pozycji. Podczas wypożyczenia ustalany jest termin zwrotu. Po upływie ustalonego terminu należy zwrócić wypożyczoną pozycję lub dokonać prolongaty – bezpośrednio w zintegrowanym systemie bibliotecznym poprzez swoje konto, ewentualnie osobiście, telefonicznie lub mailowo.

XIII. Korzystanie ze zbiorów i informacji Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu.

Warszawa, 2 marca 2023

Krótka historia

Wnętrze biblioteki

Wnętrze biblioteki

Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich powstała wkrótce po powołaniu do życia ZKP, co nastąpiło podczas zjazdu kompozytorów w roku 1945.

Najwcześniejsze dokumenty związane z naszą Biblioteką, zachowane w Archiwum ZKP, pochodzą z późnych lat 40. XX wieku i wynika z nich interesujący, dwutorowy – od samych początków – rozwój placówki, która z jednej strony pomyślana została jako zbiór książek, nut, nagrań i czasopism potrzebnych kompozytorom i muzykologom w ich pracy (miała w ten sposób wypełnić lukę, którą wytworzyła wojna, kiedy to wiele księgozbiorów – państwowych, społecznych i prywatnych – uległo zniszczeniu), z drugiej zaś – szybko zaczęła się rozwijać jako ośrodek dokumentujący powojenną muzykę polską. W roku 1998 została przemianowana na Ośrodek Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej i przyjęta do International Association of Music Information Centres IAMIC. W 2001 uzyskała obecną nazwę: Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC. Jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych z kraju i zagranicy.

W roku 2020 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał naszej placówce status biblioteki naukowej.

W roku 2021 zostaliśmy włączeni do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Co robimy

Wnętrze biblioteki

Wnętrze biblioteki

Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

- gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce współczesnej;

- posiada największy w Polsce zbiór partytur utworów współczesnych kompozytorów polskich;

- dysponuje bogatą kolekcją nagrań polskiej muzyki współczesnej, zarówno w postaci płyt opublikowanych przez profesjonalne firmy fonograficzne, jak i nagrań radiowych oraz własnych rejestracji koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Polskich;

- gromadzi i udostępnia dorobek polskich muzykologów i teoretyków muzyki;

- udostępnia w swojej czytelni materiały archiwalne Związku Kompozytorów Polskich dotyczące twórczości i życia muzycznego w Polsce od II wojny światowej;

- prowadzi własną, największą w Polsce bazę danych o polskich kompozytorach współczesnych i ich utworach, od września 2021 roku dostępną w Internecie;

- jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych z Polski i z zagranicy.

Nasz zespół

dr Mieczysław Kominek – dyrektor
Izabela Zymer – z-ca dyrektora

dr Wiktoria Antonczyk – (m.in.) redakcja serwisu Polmic.pl i mediów społecznościowych
Beata Dźwigaj – (m.in.) prowadzenie baz danych POLMIC
Filip Wróblewski – (m.in.) Archiwum Akt ZKP na portalu zbioryspołeczne.pl, materiały ikonograficzne, piśmiennicze, nutowe
Jakub Tomczak – (m.in.) system KOHA (katalog online), materiały audiowizualne

Współpracują z nami:

Aleksandra Grochólska, Mateusz Felisiak, Aleksandra Dunin – system KOHA (katalog online)
dr Agnieszka Cieślak-Krupa – Archiwum Cyfrowe POLMIC (archiwumcyfrowe.polmic.pl), projekty międzynarodowe
Anna Grygowska – projektowanie graficzne
Marcin Równicki, Jadwiga Irena Zymer – procesy IT
Maria Kominek-Karolak, Tomasz Zymer – tłumaczenia

Sprawy prawno-formalno-księgowe:

Małgorzata Pliwka – Dyrektor Ekonomiczny, Główna Księgowa ZKP
Monika Weiss, Agnieszka Sasin – księgowość ZKP

WSPIERAJĄ NAS

Biblioteka Naukowa ZKP prowadzona jest we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca i współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
logo NIMiT
logo MKiDNBudowa katalogu internetowego zbiorów Biblioteki Naukowej ZKP w latach 2022-2024 jest współfinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Tytuł projektu: „Udostępnienie w Internecie katalogu muzykaliów biblioteki naukowej Związku Kompozytorów Polskich”.

Prace nad biblioteką cyfrową „Archiwum Cyfrowe POLMIC” w latach 2021-2023 są współfinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki jako część dwuletniego zadania "Modernizacja i aktualizacja portali internetowych naukowej Biblioteki-Fonoteki ZKP-POLMIC" w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych".

logo MEiN

      logo programuOpracowanie i publikacja elektronicznego inwentarza Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich było możliwe dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych” w latach 2021 (tytuł projektu: „Archiwum Związku Kompozytorów Polskich – opracowanie i profilaktyka konserwatorska”) oraz 2022 (tytuł projektu: „Archiwum Związku Kompozytorów Polskich – opracowanie i profilaktyka konserwatorska”).


   logo NDAP

DOKUMENTY

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 czerwca 2020 r. - nadanie naszej placówce statusu biblioteki naukowej.

Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13 grudnia 2021 r. - włączenie naszej placówki do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Sprawozdanie biblioteki naukowej z działalności w latach 2018-2021.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki w latach 2019-2023.

X