Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

Logo Biblioteki Naukowej ZKP
English
Powiększ czczionkę
Resetuj czczionkę
Zwiększ kontrast
Resetuj kontrast

O bibliotece

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI BIBLIOTEKI

logo Biblioteki ZKP

logo Biblioteki ZKP

I. Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich, prowadzona jest przez Związek Kompozytorów Polskich zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Na mocy decyzji z dnia 29 czerwca 2020 r. Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Biblioteka uzyskała status biblioteki naukowej. Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego z 13 grudnia 2021 roku Biblioteka została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

II. Misją Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich – Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC jest działanie na rzecz promocji i upowszechniania muzyki polskiej w kraju i za granicą, bezustanne dokładanie starań, by godnie i z pożytkiem dla kultury i nauki oraz jej twórców i odbiorców realizować funkcje biblioteki naukowej działającej w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

III. Zgodnie z misją Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich udostępnia swoje zbiory oraz informacje wszystkim zainteresowanym, bez żadnych ograniczeń, z kraju i z zagranicy. Za udostępnianie swoich zbiorów i informacji Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich nie pobiera opłat.

IV. Zbiory i informacje udostępniane są w trybie stacjonarnym oraz w trybie zdalnym. Tryb stacjonarny obejmuje udostępnianie zbiorów do wglądu w czytelni oraz możliwość wypożyczenia niektórych kategorii materiałów na zewnątrz. Udostępnianie w trybie zdalnym odbywa się za pośrednictwem stron internetowych, w tym własnej biblioteki cyfrowej, oraz innych środków komunikacji elektronicznej.

V. Zbiory i informacje udostępniane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami), wyłącznie do celów mieszczących się w kategorii opisanego w Ustawie dozwolonego użytku osobistego. Użytkownicy mają obowiązek uwzględniania ograniczeń i ciążących na nich obowiązków, jakie nakłada obowiązujące prawo.

VI. Korzystanie ze zbiorów i informacji Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich jest możliwe po założeniu konta w zintegrowanym systemie bibliotecznym Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich, w tym wyrażeniu zgody na otrzymywanie powiadomień generowanych przez system i bezpośredni kontakt mailowy i telefoniczny (w uzasadnionych przypadkach), a także z obowiązkiem bezzwłocznego aktualizowania danych osobowych w systemie w przypadku ich zmiany. Założenie konta jest bezpłatne.

VII. Dane osobowe są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celu obsługi Użytkownika, dokumentacji własnej działalności oraz w celach statystycznych wymaganych prawem.

VIII. Po założeniu konta w zintegrowanym systemie bibliotecznym Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich Użytkownik otrzymuje numer karty oraz dane do logowania do systemu. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze swojego konta i monitorowania stanu udostępniania, w szczególności wypożyczeń.

IX. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek o założenie konta, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu winne być potwierdzone przez opiekuna prawnego.

X. Wypożyczenie niektórych zbiorów na zewnątrz może wymagać wpłacenia kaucji zwracanej Użytkownikowi w momencie zwrotu do Biblioteki wypożyczonej pozycji. W przypadku spóźnionego zwrotu wypożyczonej pozycji wysokość zwracanej kwoty może zostać zmniejszona w stosunku do wysokości wpłaconej kaucji.

XI. W przypadku znaczącego opóźnienia zwrotu wypożyczonych pozycji mogą zostać naliczone dodatkowe kary pieniężne; w przypadku stałych lub powtarzających się problemów z terminowym zwrotem konto Użytkownika może zostać dezaktywowane, a Biblioteka może podjąć przewidziane prawem kroki w celu odzyskania zbiorów.

XII. Nie podlegają wypożyczeniom materiały archiwalne, pozycje z księgozbioru podręcznego oraz cimelia. Z wyjątkiem szczególnych, uzasadnionych przypadków Użytkownik Biblioteki może wypożyczyć na zewnątrz maksymalnie pięć pozycji. Podczas wypożyczenia ustalany jest termin zwrotu. Po upływie ustalonego terminu należy zwrócić wypożyczoną pozycję lub dokonać prolongaty – bezpośrednio w zintegrowanym systemie bibliotecznym poprzez swoje konto, ewentualnie osobiście, telefonicznie lub mailowo.

XIII. Korzystanie ze zbiorów i informacji Biblioteki Naukowej Związku Kompozytorów Polskich jest możliwe po akceptacji niniejszego Regulaminu.

Warszawa, 2 marca 2023

Krótka historia

Wnętrze biblioteki

Wnętrze biblioteki

Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich powstała wkrótce po powołaniu do życia ZKP, co nastąpiło podczas zjazdu kompozytorów w roku 1945.

Najwcześniejsze dokumenty związane z naszą Biblioteką, zachowane w Archiwum ZKP, pochodzą z późnych lat 40. XX wieku i wynika z nich interesujący, dwutorowy – od samych początków – rozwój placówki, która z jednej strony pomyślana została jako zbiór książek, nut, nagrań i czasopism potrzebnych kompozytorom i muzykologom w ich pracy (miała w ten sposób wypełnić lukę, którą wytworzyła wojna, kiedy to wiele księgozbiorów – państwowych, społecznych i prywatnych – uległo zniszczeniu), z drugiej zaś – szybko zaczęła się rozwijać jako ośrodek dokumentujący powojenną muzykę polską. W roku 1998 została przemianowana na Ośrodek Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej i przyjęta do International Association of Music Information Centres IAMIC. W 2001 uzyskała obecną nazwę: Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC. Jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych z kraju i zagranicy.

W roku 2020 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał naszej placówce status biblioteki naukowej.

W roku 2021 zostaliśmy włączeni do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Co robimy

Wnętrze biblioteki

Wnętrze biblioteki

Biblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich

- gromadzi i udostępnia książki, czasopisma oraz inne publikacje o polskiej muzyce współczesnej;

- posiada największy w Polsce zbiór partytur utworów współczesnych kompozytorów polskich;

- dysponuje bogatą kolekcją nagrań polskiej muzyki współczesnej, zarówno w postaci płyt opublikowanych przez profesjonalne firmy fonograficzne, jak i nagrań radiowych oraz własnych rejestracji koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Polskich;

- gromadzi i udostępnia dorobek polskich muzykologów i teoretyków muzyki;

- udostępnia w swojej czytelni materiały archiwalne Związku Kompozytorów Polskich dotyczące twórczości i życia muzycznego w Polsce od II wojny światowej;

- prowadzi własną, największą w Polsce bazę danych o polskich kompozytorach współczesnych i ich utworach, od września 2021 roku dostępną w Internecie;

- jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych z Polski i z zagranicy.

Nasz zespół

dr Mieczysław Kominek – dyrektor
Izabela Zymer – z-ca dyrektora

dr Wiktoria Antonczyk – (m.in.) redakcja serwisu Polmic.pl i mediów społecznościowych
Beata Dźwigaj – (m.in.) prowadzenie baz danych POLMIC
Filip Wróblewski – (m.in.) Archiwum Akt ZKP na portalu zbioryspołeczne.pl, materiały ikonograficzne, piśmiennicze, nutowe
Jakub Tomczak – (m.in.) system KOHA (katalog online), materiały audiowizualne

Współpracują z nami:

Aleksandra Grochólska, Mateusz Felisiak, Aleksandra Dunin – system KOHA (katalog online)
dr Agnieszka Cieślak-Krupa – Archiwum Cyfrowe POLMIC (archiwumcyfrowe.polmic.pl), projekty międzynarodowe
Anna Grygowska – projektowanie graficzne
Marcin Równicki, Jadwiga Irena Zymer – procesy IT
Maria Kominek-Karolak, Tomasz Zymer – tłumaczenia

Sprawy prawno-formalno-księgowe:

Małgorzata Pliwka – Dyrektor Ekonomiczny, Główna Księgowa ZKP
Monika Weiss, Agnieszka Sasin – księgowość ZKP

WSPIERAJĄ NAS

Biblioteka Naukowa ZKP prowadzona jest we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca i współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
logo NIMiT
logo MKiDNBudowa katalogu internetowego zbiorów Biblioteki Naukowej ZKP w latach 2022–2024 jest współfinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Tytuł projektu: „Udostępnienie w Internecie katalogu muzykaliów biblioteki naukowej Związku Kompozytorów Polskich”.

W latach 2023–2025 Biblioteka ZKP realizuje projekt pt. „Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online unikatowych muzykaliów Biblioteki ZKP” finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Wsparcie dla bibliotek naukowych”.

W latach 2023–2025 Biblioteka Związku kompozytorów Polskich realizuje projekt pt. „Józef Koffler – kompozytor lwowski i europejski”, który uzyskał wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”.

logo MEiN

     logo programuW latach 2023–2024 Biblioteka Związku kompozytorów Polskich realizuje projekt pt. „Konstanty Kazimierz Regamey – muzyk, patriota, ofiara terroru stalinowskiego” finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla społeczeństwa II”.

logo MEiN

    logo programu


Opracowanie i publikacja elektronicznego inwentarza Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich było możliwe dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych” w latach 2021 (tytuł projektu: „Archiwum Związku Kompozytorów Polskich – opracowanie i profilaktyka konserwatorska”) oraz 2022 (tytuł projektu: „Opracowanie i profilaktyka konserwatorska nowo odnalezionych akt Archiwum Związku Kompozytorów Polskich”).


   logo NDAP


Digitalizację i publikację dokumentów z Archiwum Akt ZKP na portalu zbioryspoleczne.pl Centrum Archiwistyki Społecznej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Kultura cyfrowa” 2023. Tytuł zadania: „Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich w Otwartym Systemie Archiwizacji OSA”.

logo MKiDN

DOKUMENTY

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 czerwca 2020 r. - nadanie naszej placówce statusu biblioteki naukowej.

Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13 grudnia 2021 r. - włączenie naszej placówki do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Sprawozdanie biblioteki naukowej z działalności w latach 2018-2021.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki w latach 2019-2023.

PREZENTACJE

Izabela Zymer, Polish Music Information Centre POLMIC – Library of the Polish Composers’ Union, w: Polish Music Culture Resources in Libraries and Archives, red. Stanisław Hrabia, Publishing House of the Polish Librarians’ Association, Warszawa 2018, s. 54–56.

Izabela Zymer, Biblioteka Związku Kompozytorów Polskich na półmetku swojej drogi do nowoczesności. O projektach modernizacji infrastruktury i usług realizowanych w latach 2022–2023, „Bibliotekarz” 11/2023, s. 17–24.

X